СТИПЕНДИАНТСКИ ПРОЕКТ И КОНКУРС

"ТАЛАНТЪТ ОБИЧА ВСЯКО ДЕТЕ"
ПРОЕКТЪТ СЕ ПОДКРЕПЯ ОТ BTV MEDIA GORUP

СТИПЕНДИАНТСКИ ПРОЕКТ

Проектът “Талантът обича всяко дете” е израз на най-високите цели на Фондацията за създаването, синтеза и прилагането на методи в обучението, които развиват творчески процес на генериране, изобретяване, експериментиране, развитие и изразяване на нови идеи, които са полезни. Творчеството все повече се идентифицира като ключа към успеха в съвременния, бързо променящ се свят. Способността за творческо мислене не е ограничена, тя е възобновяем източник на идеи, тя се усъвършенства и насърчава. Проектът подкрепя образователна методика, която изгражда мост между средното и висше образование, като възпитава в ценности и се базира върху академична програма насочена към комуникация, съзидателност, конструктивизъм, изобретателност, иновативност и полезност.

Цели на проекта

  • да предостави устойчиво и качествено обучение в областта на науката и изкуствата на мотивирани да развиват способностите си деца;
  • да изгради способност в децата да работят и комуникират в по-голяма група със свои връстници, като им предават придобитите от тях качества и умения – методът „Деца, обучават деца“.

МЕТОДЪТ “ДЕЦА ОБУЧАВАТ ДЕЦА”

Проектът „Талантът обича всяко дете“ изразява и един от най-важните аспекти, които следва да бъдат заложени в съвременното обучение на децата – развитието на ценности, като: грижа, взаимопомощ, комуникация и общуване в група, способност за предаване на уменията. Най-естественият начин за постигането на тези цели, е когато на децата се даде възможност да станат част от целия образователен процес – не само да бъдат обучавани, а и да обучават. По-големите предават знания на по-малките или деца от различни курсове обменят наученото помежду си. По този начин, децата могат сами да променят своята гледна точка на възприятие на един и същи процес – от една страна се разширяват способностите за възприемане, а от друга тези за интерпретация, комуникация, поемане на отговорност за изграждане на цялостен процес.

КОНКУРС “ТАЛАНТЪТ ОБИЧА ВСЯКО ДЕТЕ”

Стипендиантската програма на “Талантът обича всяко дете” се реализира четири години подред, като стипендиантите се определят на конкурсен принцип:

  • За учебната 2014/2015г., благодарение на фирма Щнайдер Електрик, 26 деца са включени в стипендиантската програма на “Талантът обича всяко дете”.
  • За учебната 2015/2016 година, благодарение на нашите партньори от bTV MEDIA GROUP, Фондацията отпусна 25 стипендии.
  • За учебната 2016/2017 г., благодарение на финансовата подкрепа на bTV MEDIA GROUP, Фондацията отпусна 27 стипендии.
  • За учебната 2017/2018 г., отново с финансовата подкрепа на bTV MEDIA GROUP, Фондацията отпусна 40 стипендии.

За кои деца е предназначен?
Мотивирани да развиват способностите си деца, с интереси към науката и изкуствата. Важно условие е, децата да са на възраст от 7-16 години, записани във формална форма на обучение.

Как да кандидатствате?
Очаквайте условията за кандидатстване за учебната 2021/2022 учебна година.