ПОДКРЕПИ НИ

СТАНИ АКТИВЕН БЛАГОДЕТЕЛ

Дейността на Фондацията е подчинена на принципите за партньорство – откритост, комуникация и уважение. Затова във всички наши проекти прилагаме „Принципът на АКТИВНИЯ БЛАГОДЕТЕЛ“, който в проектите свързани с обучението на деца, се изразява чрез следните дейности:

  • опознаване на децата, от техните благодетели преди старта на обучителния период;
  • поддържане на регулярна връзка между Фондацията и благодетелите, относно обучението на децата – изпращане на сборен материал, в края на първия и втория учебен срок, който да показва не само развитието на детето в избраната от него дисциплина, а и неговото отношение към учебния процес;
  • изграждане на обратна връзка от благодетелите към децата, от една страна с цел поощряване на техните успехи, а от друга, като проява на грижа и отношение към обучителния процес, през който преминават;
  • в края на учебната година, децата представят придобитите умения на специално закриващо тържество. Освен това за всяко дете се изготвя анализ на постигнатото и препоръки от Фондацията за неговото бъдещо развитие и творческо обучение, които се обсъждат с благотворителя и децата.

Проектите на Фондацията могат да бъдат подкрепени, както от частни така и от юридически лица. При извършване на дарение, задължително се подписва договор, в който се описва точното предназначение на акта на дарението.